Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:  

 • Aanmelder: de natuurlijke persoon die namens een Deelnemer/Team een Overeenkomst aangaat en daartoe (wettelijk) bevoegd is.
 • Aanmelding(en): de inschrijving(en) voor deelname aan de Back2Football competitie.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die ten tijde van de Back2Football competities actief deelneemt aan het spel.
 • Back2Football competitie: een door Back2Football georganiseerde competitie dan wel wedstrijd.
 • Back2Football: handelend onder de naam Back2Football, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82785244
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Back2Football en Aanmelder ter zake van deelname door deelnemers aan de Bakc2Football competities.
 • Website: de website van Back2Football, namelijk de url www.back2football.nl


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Back2Football georganiseerde competities en wedstrijden.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de wederpartij te kennen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen wordt de laatst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht.
 3. Back2Football stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van de Aanmelder en/of de Deelnemer.
 4. Niet-toepasselijkheid en/of afwijkingen van dan wel aanvullingen in welke vorm dan ook op de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst gelden slechts indien Back2Football daarmee uitdrukkelijk schriftelijk vooraf heeft ingestemd.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Algemene Voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst prevaleren de laatste.
 6. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of van de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Ter vervanging van de nietige bepaling zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 7. Back2Football is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.
 8. Op het terrein waar Back2Football plaatsvindt, gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Offertes en opties

Back2Football kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op deelname van de competities verlenen. Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Alle informatie in offertes, orderbevestiging e.d. van Back2Football dienen ter globale aanduiding van de door Back2Football te organiseren competities en zijn nooit bindend.


Artikel 4 – Inschrijving en overeenkomst

 1. Inschrijving geschiedt elektronisch via de website dan wel telefonisch. 
 2. Een reservering door de wederpartij geldt als een aanvraag tot overeenkomst.
 3. Back2Football kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.


Artikel 5 – Prijzen

Door Back2Football genoemde prijzen zijn een indicatie. De definitieve prijs wordt vastgelegd ten tijde van het sluiten van de inschrijvingen. De definitieve prijs is afhankelijk van het totaal aantal teams dat zich inschrijft en kan dus nog aangepast worden aan het totaal aantal inschrijvingen.


Artikel 6 – Betalingscondities

 1. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of facturen vermelde bedragen zijn in beginsel exclusief BTW en andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld.
 2. De wederpartij is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd.
 3. Back2Football behoudt zich het recht voor een aanbetaling, tussentijdse betaling of borgsom te verlangen van de wederpartij.
 4. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn, indien niet anders is overeengekomen, zonder recht op korting, schuldverkrijging of opschorting.
 5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 6. Ontbinding of vernietiging van een overeenkomst of annulering schort de betalingsverplichting voor de wederpartij niet op.
 7. Lopende klachtafhandeling, op handen zijnde annulering, aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor wederpartij niet op.
 8. Het is de wederpartij niet toegestaan bedragen te verrekenen bij het doen van betalingen.
 9. Indien de wederpartij in gebreke is, dient hij aan Back2Football alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 7,5% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 7 – Gebruik accommodatie waar competitie Back2Football plaatsvindt

 1. De wederpartij is gehouden de materialen ter beschikking gesteld door Back2Football en de Club slechts te gebruiken, waarvoor de overeenkomst met Back2Football is aangegaan.
 2. De wederpartij dient deugdelijk om te gaan met het materiaal en de accommodatie waar door Back2Football toegang tot is verleend.
 3. De wederpartij staat jegens Back2Footbal in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Back2football aan de wederpartij toegang verleende velden, kleedkamers en andere ruimtes. Zij is jegens Back2Football aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Back2football jegens die personen heeft.
 4. Het is de wederpartij, onverminderd de overige bestaande wetten en verordeningen, niet toegestaan consumptieartikelen, dranken e.d. in het gehuurde van Back2Football te verstrekken, te verkopen of te doen verkopen.
 5. Back2Football draagt mede zorg voor het in gereedheid komen van de accommodatie.
 6. Back2Football behoudt zich het recht voor eventuele benodigde schoonmaakkosten, kosten voor herstelwerkzaamheden, evenals schade aan faciliteiten en accommodaties, veroorzaakt door de wederpartij of door hem toegelaten personen, in rekening te brengen bij de wederpartij.
 7. Wederpartij maakt geen bezwaar tegen het vastleggen en het onbeperkt gebruik van foto- /filmmateriaal van de wederpartij op een van de locaties van Back2Football.
 8. Wederpartij heeft ten alle tijden goedkeuring nodig van Back2Football, wanneer personen en/of teams zelfstandig gebruik willen maken van de faciliteiten van de accommodatie waar de Back2Football competities plaatsvinden. 
 9. Back2Football behoudt altijd het recht om de wederpartij te weren van de accommodaties waar Back2Football plaatsvindt. Niet alleen tijdens de wedstrijdavonden van Back2Football, maar in zijn algemeen bij de desbetreffende vereniging en/of accommodatie. 
 

Artikel 8 – Wijzigingen

 1. Het speelschema zoals deze vooraf wordt gecommuniceerd en gepubliceerd dient als uitgangspositie voor de speeltijden. Verzoek tot speeltijdwijziging door de wederpartij dient per mail of telefonisch bij Back2Football te worden ingediend uiterlijk 24 uur van de wedstrijd. Back2Football heeft het recht latere verzoeken af te wijzen.
 2. Wijziging van speeltijden is slechts mogelijk indien omstandigheden dit toelaten.
 3. Back2Football is gerechtigd om een alternatief tijdstip voor te stellen, behoudens indien dat als evident onbillijk en voor de wederpartij als klaarblijkelijk i.e. bezwaarlijk moet worden beschouwd.

De wederpartij heeft in dat laatste geval het recht om het voorstel te weigeren. De wederpartij wordt verwacht rekening te houden met de voorkeuren van de andere partij en de (on)mogelijkheden van de accommodatie en dat er zo min mogelijk verstoring wordt veroorzaakt ten opzichte van het originele speelschema.


Artikel 9 – Annulering

 1. De wederpartij is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Back2Football het aanbod niet onverwijld verwerpt.
 2. Indien de wederpartij na aanvang van de competitie deze voortijdig verlaat is hij in beginsel gebonden aan de betaling voortvloeiend uit de overeenkomst. Slechts bij zwaar wegende redenen is de wederpartij in staat gedeeltelijk te voldoen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van de mate waarin de wederpartij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Back2Football en de kosten die hiervoor zijn gemaakt. Deze prijs wordt door Back2Football bepaald en vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.
 3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk, onder vermelding van de redenen en datum te worden ingediend. Aan een mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. In geval van annulering van een overeenkomst blijven deze Voorwaarden onverminderd geldig.
 5. In geval tot annulering wordt overgegaan na aanvang van de annuleringstermijn, of in geval van No-show, kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de omzetverwachting, alsmede kosten voor personeel, apparatuur en overige gevolgkosten, hierna te noemen de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
 6. Bedragen die Back2Football met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Back2Football te worden vergoed, mits Back2Football niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.
 7. Indien in de overeenkomst geen annuleringstermijnen zijn opgenomen geldende volgende termijnen en vergoedingen:
 • Bij annulering meer dan 3 weken voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de wederpartij niet gehouden enige vergoeding aan Back2Football te betalen.
 • Bij annulering meer dan 1 week voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Back2Football te betalen.
 • Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Back2Football te betalen.
 • Bij annulering meer dan 2 dagen voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Back2Football te betalen.
 • Bij annulering 1 dag of minder voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Back2 Football te betalen.


Artikel 10 – Annuleringen door Back2Football

 1. Back2Football is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Back2Football zodanig bemoeilijk dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Back2Football gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst evenals alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Back2Football geboden alternatief te weigeren.
 3. Back2Football heeft te allen tijde het recht om deze overeenkomst te annuleren in geval van (dreigende) schending van haar huisregels. In dit geval is zij aan wederpartij geen kosten verschuldigd en eveneens niet schadeplichtig.
 4. In geval tot annulering wordt overgegaan als gevolg geval (dreigende) schending van Back2Football huisregels kunnen de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij.

 

Artikel 11 – Contacten & Netwerk

 1. De wederpartij kan alleen trainingen, onderlinge wedstrijden of toernooien organiseren wanneer daar goedkeuring voor is gegeven door de organisatie van Back2Football. 
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om op welke wijze dan ook gebruik te maken van de tijdens Back2Football opgedane relaties, contacten en/of netwerken en deze in te zetten voor commerciële doeleinde dan wel het organiseren van voetbal- of voetbal gerelateerde activiteiten. 


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Back2Football aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade van de wederpartij of van personen die op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij aan de door de Back2Football georganiseerde competities en/of wedstrijden deelnemen, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Back2Football of personen waarvan zij zich bedient.
 2. De wederpartij verplicht zich jegens Back2Football om zich goed te gedragen en zorgvuldig om te gaan met alle zaken welke haar door Back2Football zijn ter beschikking zijn gesteld en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan Back2Football ter beschikking te stellen, behoudens verbruiksgoederen.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden.


Artikel 13 – Overmacht

 1. Als overmacht voor Back2Football, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Back2Football niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Back2Football zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Back2Football gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
 3. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.